ALGEMENE VOORWAARDEN

Vitalité praktijk voor Massage & Huidverbetering/verzorging

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Vitalité en een cliënt waarop Vitalité deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Behandelingen

Vitalité  zal de behandelingen naar beste inzicht, kennis en vermogen uitvoeren. Voor vragen of klachten kunt u terecht bij de Eigenaresse Ans Lamers.

 1. Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Vitalité te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Vitalité het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch.

 1. Betaling

Vitalité  vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant  te voldoen.

 1. Persoonsgegevens & privacy

Vitalité verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONS-GEGEVENS VERWERKEN

Vitalité verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het maken van een afspraak via onze website
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het achterlaten van een recensie/klantervaring op onze website of op facebook.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Vitalité neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitalité) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Vitalité bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Vitalité verstrekt géén persoonsgegevens aan derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitalité en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post@vitalite.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vitalité  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Vitalité neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via post@vitalite.nu

 1. Geheimhouding

De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Client verklaart op de hoogte te zijn gebracht door de specialiste van de risico’s die verbonden kunnen zijn aan een behandeling en dat te weten extra risicofactoren onder meer zijn: Bepaalde ziekten, gebruik van sommige geneesmiddelen, werkzaamheden, vrije tijdsbesteding en rookgewoonten. Vitalité is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie omtrent deze risico factoren heeft verschaft of door onzorgvuldig/onjuist handelen of het niet (voldoende) opvolgen van adviezen welke verstrekt zijn voor, tijdens of na een behandeling door de specialiste van Vitalité. Vitalité is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Beschadiging & diefstal praktijk

Vitalité  heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Vitalité meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via de mail gemeld worden aan de eigenaresse van Vitalité en de behandelend specialiste. Vitalité moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien Vitalité en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.